ثبت نام
پر کردن مواردی که با * مشخص شده الزامی است


name: :نام *
family: :نام خانوادگی *
codemeli: : کد ملی
username: :نام کاربری * (حتما انگلیسی پر شود)
password: :رمز عبور * (حتما انگلیسی پر شود)
password: :تکرار * (تکرار رمز عبور)
E-mail: ایمیل *
Femaleزن
Male   مرد
:جنسیت *
city: :شهر *
grade: :مقطع
mobile: :موبایل *
web site: :وب سایت